Ubytovací poriadok

– v deň príchodu sa môžete ubytovať od 14:00 – 20:00 hod. (neskôr po dohode s majiteľom);
– v deň odchodu je uvoľnenie izby do 10:00 hod.;
– lyžiarsky výstroj je zakázané odkladať na izbách. Odkladajte ho do lyžiarne, ktorá je na to určená a zamyká sa;
– prosíme Vás o dodržiavanie nočného kľudu od 22:00 – 6:30 hod.;
– v priestoroch penziónu a na izbách je zakázané fajčiť. Každá izba je vybavená vlastným balkónom na to určeným;
– závady na izbách hláste ihneď po ubytovaní majiteľovi, inak Vám nebudú uznané.

Obchodné podmienky

Zmluvné strany
Prevádzkovateľ: Igor Budzák, Penzión Budzák, 059 55 Ždiar 176,
IČO – xxx
Zákazník : fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa.

– podmienkou záväznej rezervácie zo strany ubytovateľa je prijatá platba (záloha za ubytovanie) najneskôr 3 dni (tri dni) pred príchodom na pobyt.
– zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa;
– prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny;
– zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok;
– uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom;
– v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby;
– ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníku prevádzkovateľa;
– detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti do 11 rokov;
– pri dohode medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb je zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške 30% z celkovej ceny pobytu;
– v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu;                         – zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu;
– zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu;
– zákazník má kedykoľvek právo na zrušenie využívania služieb odstúpením od zmluvy;
– zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad;
– osoby s cudzou štátnou príslušnosťou sú povinné vyplniť tlačivo o hlásení pobytu;
– zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu (ním spôsobenú);
– zviera: malá rasa – 5,- € / noc
– zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok;
– v prípade zrušenia časti pobytu, zákazník nemá nárok na finančnú náhradu;
– pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Storno podmienky

Viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu – 0% z ceny pobytu
29 – 14 dní pred začiatkom pobytu – 30% z ceny pobytu
13 – 1 deň pred začiatkom pobytu – 40% z ceny pobytu